<

Zakonodaja - akti zveze

AKTI ZVEZE

STATUT
PRAVILNIK O IZVAJANJU OSEBNE ASISTENCE
PRAVILNIK O VOLITVAH
PRAVILNIK O OBNOVITVENI REHABILITACIJI

PRAVILNIK O PRIZNANJIH 
PRAVILNIK O IZDAJANJU GLASILA PARAPLEGIK
PRAVILNIK O NAGRAJEVANJU PRISPEVKOV V GLASILU
PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU
PRAVILNIK O KEGLJANJU
PRAVILNIK O KOŠARKI
PRAVILNIK O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
PRAVILNIK O PRITOŽBENEM POSTOPKU

PRAVILNIK O PRISOTNOSTI NEVARNIH SREDSTEV
PRAVILNIK O PREPREČEVANJU MOBINGA
PRAVILNIK O KORIŠČENJU VOZIL IN PREVOZOV ZPS

PRAVILNIK O VČLANJEVANJU

PRAVILNIK - DOM PARAPLEGIKOV SEMIČ
PRAVILNIK - DOM PARAPLEGIKOV PINETA

PRAVILNIK - APARTMAJSKE HIŠICE ČATEŽ
PRAVILNIK O BIVALNIH ENOTAH ZVEZE
POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE
POSLOVNIK O DELU UPRAVNEGA ODBORA
POSLOVNIK O DELU NADZORNEGA ODBORA
POSLOVNIK O POSTOPKIH DISCIPLINSKE KOMISIJE

KONVENCIJA OZN O PRAVICAH INVALIDOV

OLAJŠAVE - OPROSTITVE - DOSTOPNOST
- Prilagoditev vozila  - Pravilnik - nakup prilagojenega vozila  
Vloga
- Oprostitev plačila za uporabo vozil v cestnem prometu 
-
Vloga
- Oprostitev plačila letne dajatve na motorna vozila 
- Parkirna karta - parkiranje - izjeme - parkirni prostori
-
Pravilnik o parkirni karti   
- Vinjeta za kombinirana vozila 2B 
-
Oprostitev plačila nekaterih upravnik taks, Zakon (ZUT)
- Oprostitev plačila RTV prispevka 
- Vloga 
-
Oprostitev plačila turistične takse - Zakon (ZSRT-27.člen)
Oprostitev plačila  turistične takse na Hrvaškem - Zakon 
- Pravica do prevoza z reševalnim vozilom (ZZVZZ)
- Neprofitna stanovanja v najem - prednost - pridobitev
- Gradbeni zakon
- Priročnik o univerzalni stanovanjski gradnji   
-
Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov
Arnes - upravičenost do povezave v omrežje - interneta
- Ugodnejše ponudbe telekomunikacijskih storitev
- Davčne olajšave in posebne olajšave za vzdr. družinske člane
- Izjeme v primeru izvršbe, Zakon  (ZIZ)

 SOCIALNO VARSTVO
- Zakon o osebni asistenci

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV)
- Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)
- Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
- Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
- Denarna socialna pomoč
- Varstveni dodatek 
- Subvencija najemnine 
- Družinski pomočnik
- Akcijski program za invalide 2014-2021 

ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZDR. ZAVAROVANJE
- Zakon o zdr. varstvu in zdr. zavarovanju
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja

 POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
- Dodatek za pomoč in postrežbo 
- Invalidnina pri poškodbi pri delu ali poklicni bolezni

STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŽINSKI PREJEMKI
- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

ZAPOSLOVANJE IN DELO
- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
-
Zakon o zaposl. in zavarov. za primer brezposelnosti
-
Zakon o urejanju trga dela
- Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
-
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
-
Uveljavljanje pravic za otroke s posebno nego in varstvo

INVALIDSKE ORGANIZACIJE
- Zakon o društvih
- Zakon o invalidskih organizacijah

INSTITUCIJE - ORGANI - DODATNE INFORMACIJE
- Državni portal RS - e-uprava

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in ...
- Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja
Svet za invalide RS
- Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS Soča

- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
- Zavod RS za zaposlovanje
-
Seznam centrov za socialno delo

Priročnik za izdajo in izposojo medicinsko-tehničnih pripomočkov