<

PRILAGAJANJE GRAJENEGA OKOLJA

uveljavitev standarda SIST, ISO/TR 9527 -

Rešitev - stopniščni vzpenjalecGrajeno okolje, ki vsebuje vse notranje in zunanje prostore, kjer se pojavlja človek kot uporabnik, je bilo v preteklosti v skladu z ustaljeno prakso oblikovano in grajeno tako, da so bile zelo slabo, največkrat pa sploh neupoštevane, potrebe gibalno oviranih ljudi.
Zavest, da so na tem področju potrebne temeljite spremembe, se je vedno bolj krepila pri invalidih, združenih v invalidskih organizacijah.Stopniščni vzpenjalec Rezultat take osveščenosti samih uporabnikov in strokovnih sodelavcev je bil med drugim tudi Pravilnik o projektiranju objektov brez arhitekturnih ovir. V Uradnem listu SRS je bil objavljen 30.12.1987. Čas, v katerem je nastajalo besedilo tega pravilnika, je močno vplival na opredeljevanje posameznih vsebinskih delov. Tako npr. v pravilniku ni določil za oblikovanje ulic in javnih površin, češ da bodo to področje urejali takratni jugoslovanski standardi, kar pa se seveda ni nikoli zgodilo.Lepo vkomponirana klančina na Mesarskem mostu v Ljubljani Tudi stališče odgovornih pri takratnem Komiteju za gradbeništvo in industrijo je bilo v mnogih določilih v nasprotju z željami uporabnikov. Potrebni so bili mnogi kompromisi, da je pravilnik vendarle ugledal luč sveta in s tem postal obvezujoč za projektante grajenega okolja. Praksa je v naslednjih letih pokazala predvsem to, da je specifičnost problematike za povprečno mentaliteto subjektov v procesu graditve zelo zahtevna.Montažna klančina V prvih letih je bilo uveljavljanje pravilnika zelo nedosledno. Zaradi kompromisov pri oblikovanju posameznih določil so se pokazale tudi vse slabosti. A kljub vsem pomanjkljivostim in težavam je bil napredek vendarle storjen. Z aktivnim sodelovanjem invalidskih organizacij se je v naši družbi le začela oblikovati zavest, da je humano grajeno okolje odraz civilizirane družbe.
Stopnice, stopnice, stopnice ...Praktične izkušnje pri odpravljanju arhitekturnih ovir in zahteve po enakovrednih tehničnih merilih za funkcionalnost novih javnih objektov so narekovale novelacijo pravilnika. Zakon o graditvi objektov je v letu 1996 omogočil izhodišče za pripravo novega Pravilnika o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (1999). V skladu z zahtevami evropske zakonodaje je podlaga pravilnika -Dvižna ploščad v Državnem zboru prevzeti mednarodni standard ISO TR 9527, ki dokončno določa merila za projektiranje objektov in oblikovanje detajlov, kar je izjemno pomembno za vse gibalno ovirane ljudi. V usklajenem naslovu standarda "Potrebe invalidov in drugih funkcionalno oviranih ljudi v stavbah" so upoštevani vsi uporabniki, ki imajo zaradi različnih razlogov posebne zahteve za neodvisno uporabo prostorov v javnih objektih in zunanjem grajenem okolju.Klančina s počivališčem Posebne potrebe ljudi, ki uporabljajo različne ortopedske pripomočke (bergle, opornice, invalidske vozičke itd.) ali imajo motnje vida in sluha, so najbolj izpostavljene funkcije, katerim morata projektant in oblikovalec s pravilnimi tehničnimi rešitvami omogočiti enakovredno in neodvisno bivanje in delovanje v grajenem okolju.
S popolnim upoštevanjem standarda SIST ISO/TR 9527 v procesu graditve objektov se kakovost našegaNevarna klančina grajenega okolja postopoma približuje in izenačuje s tistim delom evropskega prostora, kjer so ti normativi že vrsto let vkomponirani v prakso in zavest družbenih dejavnikov. Nadaljnje novelacije zakonodaje so pripeljale do sprejetja novega zakona o graditvi objektov (URL RS, št. 100/02) in na njegovi osnovi je bil sprejet tudi nov Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb.
S klančinami opremljeno kombi voziloNavedeni Pravilnik (Ur. list RS, št.97/2003) je bil v 4. členu problematičen, ker je selekcioniral javne objekte in dopuščal še vedno gradnjo tudi z arhitekturnimi ovirami.
Dolgoletna prizadevanja in dokazovanja nestrokovnih in nepravičnih primerov v praksi so pripeljala do odločbe Ustavnega sodišča RS, ki je v letu 2009 razveljavilo sporni 4. člen. (Odločba o razveljavitvi 4. člena Pravilnika o zahtevah za zagotavljanjeVečina avtobusov mestnega in primestnega prometa ima klančino neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb - Ur.list RS, št. 77/2009). Navedena sprememba je odločilna pri naših prizadevanjih za gradnjo univerzalnega javnega okolja, ki mora biti enakovredno dostopno in funkcionalno za vse gibalno ovirane invalide. Vendar pa nekateri projektanti in načrtovalci še vedno kršijo pravilnik oz. ga ne upoštevajo dosledno. Taxi za prevoz potnika na vozičkuNekatere klančine so prekratke in zato prestrme in nevarne. Še posebej na nekaterih prehodih za pešce. Veliko je tudi primerov, ko robniki pri pločnikih niso poglobljeni do nivoja cestišča, kar določa 11. člen pravilnika. Eden takih je krožišče v središču Izole, ko projektant kljub opozorilu Društva paraplegikov Istre in Krasa pravilnika ni upošteval. Na vseh prehodih tega krožišča so tudi po pritožbi uporabnikovRobnik bi moral biti poglobljen do nivoja cestišča ostali do 2 do 3 cm visoki robovi.
V slovenskih mestih je vse manj arhitekturnih ovir in vse več mestnih in primestnih avtobusov, ki so prilagojeni potnikom na invalidskih vozičkih. Tudi nekaj taksistov ima svoja vozila opremljena s klančinami. Največ prevozov za naše člane pa opravijo pokrajinska društva s prilagojenimi kombi vozili.