<

Zaposleni

URADNE URE - OD PONEDELJKA DO PETKA od 7. do 15. ure

Špela ŠušteršičŠPELA ŠUŠTERŠIČ - STROKOVNA DELAVKA
- nosilec posebnih socialnih programov -

Vizija Špele je spodbujanje lastnih potencialov, opiranje na lastne moči in sposobnosti, in s tem aktivno sodelovanje pri reševanju svojih stisk, skupaj z vsemi socialnimi mrežami. Torej za aktivno in hitro reševanje vseh življenjskih potreb, ki naj bi našim članom zagotovile boljše življenje.
Strokovna delavka skrbi predvsem za uresničevanje ciljev Zveze, opredeljenih s Statutom in izvršuje sklepe organov upravljanja. Njen delokrog je precej razvejan, saj opravlja še vrsto nalog kot so:

 • v imenu Zveze sodeluje z upravnimi organi glede družbeno, socialno ekonomskega in zdravstvenega položaja paraplegikov in o rezultatih poroča Upravnemu odboru Zveze
 • spremlja tekočo zakonodajo o zdravstvenem in socialnem varstvu ter posreduje informacije o spremembah in dopolnitvah
 • samostojno vodi in izvaja programe, skrbi za pripravo ustrezne dokumentacije in pripravlja finančna poročila;
 • nadzoruje in usklajuje delo sodelavcev pri ZPS in društvih glede izvajanja posebnih socialnih programov;
 • za ZPS in pokrajinska društva sodeluje na razpisih v Republiki Sloveniji in Evropski skupnosti;
 • nudi in skrbi za strokovno pomoč članom in opravlja druge naloge po navodilih odredbodajalca. E-mail

Strokovna sodelavka Hana ErmencHANA ERMENC – STROKOVNA DELAVKA

Univ. dipl. soc. del. Hana v programu Osebna asistenca skrbi za uresničevanje namena in ciljev programa in ciljev Zveze. Njene naloge obsegajo:

 • svetovanje in strokovno pomoč članom in koordinacijsko delo z uporabniki programa;
 • delo za pridobivanje sredstev za kakovostno izvajanje programa;
 • poročanje sofinancerjem o porabi sredstev;
 • iskanje oseb za zaposlitev v programu;
 • sodelovanje in povezovanje z različnimi organizacijami in ustanovami;
 • organizacijo srečanj, usposabljanj in izobraževanj za osebne asistente:
 • koordinacijo in mentorstvo prostovoljcem;
 • sodelovanje v strokovnih telesih in pomoč pri pripravi različnih gradiv za potrebe programa in Zveze;
 • strokovno pomoč društvom;
 • pomoč in mentorstvo študentom;
 • urejanje elektronske baze članstva;
 • spremljanje zakonodaje s področja invalidskega varstva in informiranje članov o spremembah. 
  E-mail 

 Urška RendulićURŠKA RENDULIĆ – STROKOVNA DELAVKA

Diplomirana psihologinja (UN) in magistra socialnega dela. Njeno delo obsega: uresničevanje ciljev Zveze;

 • pridobivanje sredstev za izvajanje programov in poročanje o porabi sredstev sofinancerjem;
 • koordinacijo in izvajanje razvojnega programa Preprečevanje in blaženje socialnih in psiholoških posledic invalidnosti;
 • informiranje in svetovanje članom Zveze in njihovim svojcem;
 • koordinacijo in mentorstvo prostovoljcem;
 • pripravo strokovnih gradiv za potrebe programov;
 • spremljanje zakonodaje in informiranje članov o spremembah na področju invalidskega varstva;
 • sodelovanje in koordinacijo z lokalnimi društvi;
 • povezovanje in projektno sodelovanje z različnimi organizacijami in ustanovami.
  E-mail

 Arhitekt Marko TulMARKO TUL – ARHITEKT

V letu 2018 je pričel z delom arhitekt Marko Tul u.d.i.a. Arhitekt Tul ima večletne izkušnje, diplomsko delo pa je leta 2004 zagovarjal  pri prof. Vojtehu Ravnikarju.
V arhitekturnem biroju Ravnikar - Potokar je že v letih pred diplomo nabiral delovne izkušnje, s sodelovanjem pa nadaljeval do leta 2010. V času študija in neposredno po njem je sodeloval tudi na samostojnih projektih in natečajih ter najzračnejših merilih in namembnostih. Od objektov za zasebno kot javno rabo, do svetovanja pri opremi teh objektov. Opravljen ima tudi strokovni izpit s področja arhitekturnega projektiranja.
Skrb za bivalno okolje članic in članov pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije je v smislu priprav načrtov in drugih postopkov za želene funkcionalne prilagoditve dostopov in bivalnih prostorov, pomembna naloga arhitekta. Prav tako pa so njegovi ukrepi pomebni tudi za univerzalno funkcionalnost novih objektov javnega grajenega okolja.
E-mail


Tatjana PodlogarTATJANA PODLOGAR - knjigovodja

Vodi in ureja vse kar za uspešno poslovanje Zveze sodi v plačilni promet. Delo je obsežno, med drugim pa vključuje:

 • uresničevanje ciljev Zveze, opredeljenih v Statutu in izvajanje sklepov organov
 • vpisovanje fakture v knjigo prejetih in izdanih računov
 • skrb za likvidacijo faktur in plačil, izvaja vsa plačila preko transakcijskega računa po odredbi odredbodajalca
 • kontrolira skladnost dobavnic in prejetih računov
 • piše napotnice in položnice za letovanje v Čatežu, Semiču in Pineti
 • pripravlja obrazce za izplačila v zvezi s finančnim poslovanjem
 • koordinira prevoze
 • pomaga pri izvedbi inventure
 • pomaga pri opravljanju drugih del v administraciji in računovodstvu
 • sodeluje z računovodskim servisom
 • sodeluje s sofinancerji programa osebna asistenca (območnimi in centralno službo, ZRSZ, občinami, MDDZS in uporabniki progama)
 • skrbi za izdajanje zahtevkov in refundacije
 • skrbi za likvidacijo faktur in plačil za Dom paraplegikov Pacug
 • sprejema stranke in opravlja reprezentančne naloge
 • opravlja druge naloge po navodilih odredbodajalca

Ob odsotnosti tajnice opravlja tajniška dela in med drugim piše tudi zapisnike. Vodi tudi razpored prevozov s kombijem, službenimi osebnimi vozili in razporeja prilagojeno osebno vozilo s katerim se člani pokrajinskih društev pripravljajo na opravljanje vozniškega izpita.
Opravlja pa tudi vrsto drugih priložnostnih del. E-mail

 
Tajnica Darja KosDARJA KOS - tajnica

Ko boste poklicali Zvezo paraplegikov Slovenije se vam bo prijazno oglasila tajnica Darja Kos. Darja opravlja vsa tajniška dela, med drugim tudi:

 • vsa dela v zvezi s pošto;
 • sprejema,  posreduje in naroča telefonske klice;
 •  sprejema in odgovarja na elektronska sporočila;
 • pripravlja gradivo za seje, sestanke, piše zapisnike;
 • pripravlja in oblikuje dopise, vabila, akte, zapisnike, poročila, račune in druge listine;
 • fotokopira dopise, listine in druga gradiva;
 • sodeluje pri sprejemu novih članov:
 • arhiviranje gradiva:
 • pripravlja potne naloge in organizira službena potovanja;
 • sprejema stranke in opravlja reprezentančne naloge;
 • zbira vloge, prošnje ...;
 • vodi kadrovske zadeve;
 • opravlja druga tajniško-administrativna dela.
  Hkrati pomaga tudi nekaterim težje gibalno oviranim referentom in opravlja tudi tajniška dela pri glasilu Paraplegik. E-mail 

Vodja obnovitvene rehabilitacije Janko Zupan

JANKO ZUPAN - vodi in ureja bazo podatkov Zveze. Če hočemo uresničevati človekoljubne cilje in pomagati socialno šibkim članom moramo dobro poznati razmere, v katerih naši člani živijo. Janko skrbi, da so podatki ažurirani in varovani.
Je tudi vodja obnovitvene rehabilitacije in pripravlja razpored članov, ki koristijo program obnovitvene rehabilitacije v Termah Čatež in Laško. Pripravlja in vodi tudi razpored počitnikovanje v hišicah Campa Terme Čatež.
Ob delu pa še študira na fakulteti za organizacijske vede v Kranju. E-mail


Vodja počitnikovanjaŽIGA BAJDE - vodja počitnikovanja

Sodelavec projekta Invalid za invalida pri Zvezi skrbi za počitniški Dom paraplegikov v Semiču in Pineti ter Nastanitveni center v Ljubljani. V domovih vodi razpored počitnikovanja, v Nastanitvene centru pa za začasno nastanitev članov oziroma študentov naših članov. Hkrati skrbi še za osnovna sredstva Zveze. Delo je kar obsežno in zahtevno, saj mora skrbeti, da so objekti in njihova okolica, vsak trenutek pripravljeni za sprejem gostov. Tudi od drobnih malenkosti je namreč odvisno kako se gostje na počitnikovanju v teh domovih počutijo.
Dom v Semiču nam je zapustila znana zdravniška družina Derganc iz Semiča. Obdaja ga lep in velik sadovnjak posajen s češnjami, slivami, orehi in vinsko trto, ki služi tudi kot Učni center sadjarstva in vinogradništva. Lep je pogled na Semiško goro, kjer se razprostirajo vinske gorice in na slikovito okolico.
Dom v Pineti je pravzaprav stara kamnita istrska hiša z debelimi in vlažnimi zidovi. Ima šest manjših sob kuhinjo in dvoje sanitarij. Od morja je oddaljen okrog 400 metrov in je bil pred kratkim nekoliko obnovljen.
E-mail