<

Organi upravljanja

SKUPŠČINA

Mirjam Kanalec predsednica SkupščineMIRJAM KANALEC - predsednica skupščine
Zvezo paraplegikov Slovenije upravlja Skupščina, ki je najvišji organ in jo sestavljajo predstavniki rednih članov. Skupščina sprejema delovni program in finančni načrt, sprejema srednjeročne razvojne plane, potrjuje poročila o delu, voli druge organe upravljanja in sprejema najbolj pomembne odločitve. Skratka, Skupščina določa celostno strategijo razvoja in delovanja organizacije. V tem mandatnem obdobju jo vodi Mirjam Kanalec iz DP ljubljanske pokrajine.
Mirjam je tudi koordinatorica pri navezavi stikov in sodelovanju s tujimi organizacijami paraplegikov. Aktivno sodeluje z Evropsko zvezo paraplegikov in načrtuje nove potrebe, študije in raziskave na področju novitet v svetu. E-mail

UPRAVNI ODBOR
Upravni odbor je izvršilni organ Skupščine in opravlja naloge, ki jih določa statut Zveze. Upravni odbor sestavljajo: predsednik Zveze in predsedniki pokrajinskih društev, ki najbolje poznajo delovanje v svojih društvih.
Predsedniki pokrajinskih društev so kot člani Upravnega odbora Zveze tudi koordinatorji posebnega socialnega programa. Svoje delo usklajujejo vsak na svojem področju
.

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA

Dane Kastelic - predsednik Upravnega odboraDANE KASTELIC - predsednik Upravnega odbora
Predsednik Zveze paraplegikov Slovednije opravlja dela predsednika v skladu s Statutom Zveze paraplegikov Slovenije, strategijo razvoja, usmeritvami Skupščine in sklepi Upravnega odbora. Ureja organizacijske, tehnične, upravne in administrativne zadeve. V skladu s potrebami neomejeno zastopa organizacijo doma in tujini.
Predsednik ima še vrsto pristojnosti in zadolžitev, najpomembnejše pa so: skrbi za realizacijo ciljev, namenov in nalog ZPS, izvršuje sklepe in odločitve organov ZPS, povezuje delo ZPS s člani in interesnimi dejavnostmi, skrbi za strokovno pomoč rednim članom in spremlja njihovo delo, vodi kadrovsko politiko, predlaga popravke programov dela in finančnih planov, vodi in sprejema zunanje delegacije in predstavnike in drugo.
Dane Kastelic je bil za predsednika Zveze izvoljen na volilni skupščini 14. maja 2008, za drugo mandatno obdobje pa 31. maja 2012.
E-mail

Mirjam Kanalec - predsednica DP ljubljanske pokrajineMIRJAM KANALEC - predsednica Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine in koordinatorka posebnih socialnih programov na področju prevozov paraplegikov in navezavi stikov z izobraževalnimi ustanovami (FDV, VZŠ, FSD).
Od prevoza (osebnega in organiziranega) je v veliki meri odvisna celostna realizacija programov Zveze in pokrajinskih društev. Težko gibalno ovirani uporabniki invalidskih vozičkov namreč ne moremo uporabljati javnih prevoznih sredstev. Nepogrešljiv pa je tudi organiziran prevoz, ki ga za prevoz svojih članov (k zdravniku, na društvene aktivnosti, urejanje različnih potreb), izvajajo posamična pokrajinska društva.
Zaradi izobraževanja in prekvalifikacije je zelo pomembno tudi sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami, ki zadovoljujejo potrebe in cilje gibalno oviranim osebam.
E-mail

Boris Klep - predsednik DP PodravjaBORIS KLEP - predsednik Društva paraplegikov Podravja in koordinator posebnega socialnega programa za področje rehabilitacije. Koordinira izvajanje obnovitvene rehabilitacije in počitnikovanje v počitniških hišicah v Čatežu in Domu paraplegikov v Semiču. Je tudi član Komisije za obnovitveno rehabilitacijo.
Obnovitvena rehabilitacija je naša največja dobrina, ki nam jo že vrsto let omogoča država. Po dolgi zimi si v zadnjih letih psihofizične moči povrnemo v Zdravilišču Laško, Termah Zreče in Termah 3000 v Moravskih Toplicah, zdaj ko je dokončno dograjen Dom paraplegikov v Pacugu, pa člani obnovitveno rehabilitacijo ponovno lahko koristijo v obmorskem okolju.
Člani Zveze in svojci svoj dopust v poletnih mesecih preživljajo v počitniških hišicah v kampu Čatež. Tja radi zahajajo zaradi mirnega okolja, predvsem pa zaradi zdravilne termalne vode in številnih razvedrilnih uslug, ki jih Terme Čatež nudijo na velikih vodnih površinah in zabaviščih.
Počitnikujejo lahko tudi v Domu paraplegikov v Semiču, v prelepi belokrajnski pokrajini, polni vinogradov in zidanic. E-mail


Janez Hudej - predsednik DP jugozahodne ŠtajerskeJANEZ HUDEJ - predsednik Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske in koordinator posebnega socialnega programa na področju osebne asistence in usposabljanja za aktivno življenje.
Zaradi vse večjih potreb je treba program osebne asistence nenehno dopolnjevati in pomoč nuditi čim večjemu številu članov. S tem jim omogočamo bivanje v domačem okolju. Povpraševanje po tovrstnih uslugah je veliko, prednost pa imajo težje gibalno ovirani tetraplegiki, starejši in tisti člani, ki jim svojci iz kakršnih koli vzrokov ne morejo pomagati. Lajše in bolj kvalitetno bivanje v domačem okolju pa članom lahko še dodatno olajša usposabljanja za aktivno življenje in delo.
Janez Hudej koordinira tudi nov program bivanja v Nastanitvenem cenntru. E-mail

Robnik Peter - predsednik DP GorenjskePETER ROBNIK - predsednik Društva paraplegikov Gorenjske in koordinator posebnih socialnih programov na področju izobraževanja, kulture, interesnih dejavnosti in informiranja.
Izobraževanje je zelo pomembno tudi za spinalne poškodovance. Še posebej zaradi zmanjšane možnosti pri obsegu in raznolikosti pri obsegu njihovega dela. Tako izobraževanje kot zaposlitev pa še vedno otežujejo arhitekturne ovire v grajenem in bivalnem okolju. Vendar večina novih in mladih paraplegikov in tetraplegikov po končani medicinski rehabilitaciji odklanja invalidsko upokojitev in želi nadaljevati z izobraževanjem ali se prekvalificirati. Želijo se zaposliti, ustvariti družino in postati enakovredni sestavni del družbe.
Pri interesnih dejavnostih, kulturi in informiranju je treba program kontinuirano razvijati in razširiti še na nekatera področja. E-mail

Jože Okoren - predsednik DP Dolenjske, Bele krajine in PosavjaJOŽE OKOREN - predsednik Društva paraplegikov Dolenjske Bele krajine in Posavja in koordinator na področju medicinsko tehničnih pripomočkov ter koordinator dela v Strokovnem svetu Zveze.
Na svetu je vsak dan več novih tehničnih pripomočkov, ki paraplegikom in tetraplegikom bistveno pripomorejo pri vključevanju v normalne družbene tokove in omogočajo bolj kvalitetno življenje. Večina teh, čeprav izredno koristnih medicinsko tehničnih pripomočkov, ni mogoče dobiti v okviru standardov ZZZS. Vendar je treba storiti vse, da bi bili ti pripomočki dosegljivi čim večjemu številu uporabnikov in zvišati cenzus za sodobne in varne invalidske vozičke. In prav Strokovni svet lahko s svojimi tehtnimi predlogi izboljša sistem pridobivanja medicinsko tehničnih pripomočkov. Plod teh prizadevanj so blazine za suho lebdenje, ki so v cenovnem standardu ZZZS. E-mail

Stanko Novak - predsednik DP Prekmurja in PrlekijeSTANKO NOVAK - predsednik Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije in koordinator posebnih socialnih programov na področju kompenziranja invalidnosti in posebnih socialnih pomoči. Je tudi član Komisije za sprejeme in socialne pomoči.
Kompenziranje invalidnosti je vedno prisoten in široko razvejan program. Našo invalidnost skušamo kompenzirati na vse mogoče načine. Pri tem je prav gotovo najbolj pomembna ozaveščenost družbe in odpravljanje predsodkov, veliko pa lahko pri tem pripomorejo sodobni medicinsko tehnični pripomočki. Pri realizaciji programa lahko sodelujejo vsi, še posebej pa mladi paraplegiki in tetraplegiki.
Stanko sodeluje tudi pri reševanju materialnih težav s katerimi se vsakodnevno srečujejo naši člani. Vse več je takih, ki se znajdejo v občasni ali stalni socialni stiski. Zveza najbolj upravičenim po svojih močeh skuša kar najbolje pomagati. E-mail

Matej Gruden - predsednik DP severne PrimorskeMATEJ GRUDEN - predsednik - Društva paraplegikov severne Primorske in koordinator posebnega socialnega programa za področje športa in rekreacije. Sodeluje z Zvezo za šport invalidov Slovenije – POK in drugimi tovrstnimi organizacijami doma in v svetu. Koordinira izvajanje vseh športnih programov.
Šport in rekreacija sta za ohranjevanje zdravja pri paraplegikih in tetraplegikih življenjskega pomena. Naši statistični podatki kažejo, da tisti paraplegiki in tetraplegiki, ki se aktivno ali rekreativno ukvarjajo s športom, živijo daljše in bolj kvalitetno življenje.
Športniki paraplegiki in tetraplegiki so v vsem obdobju organiziranosti osvajali odličja na največjih svetovnih tekmovanjih in paraolimpijskih igrah.
E-mail

Predsednik DP Istre in KrasaŽELJKO GECI - predsednik Društva paraplegikov Istre in Krasa in koordinator posebnih socialnih programov na področju ohranjevanja zdravja, posodobitvi baze podatkov, izvedbi ankete in obiskih članov na domu.
Ohranjevanje zdravja je zaradi posledic, ki jih pri ljudeh pusti poškodba hrbtenjače, prav gotovo najbolj pomemben program. Izvajajo ga pokrajinska društva in ga je treba le še nadgrajevati.
Baza podatkov je za nemoteno delovanje Zveze in društev zelo pomembna in nepogrešljiva. Podatke smo z ustreznim vprašalnikom obnovili, njihov dostop pa v enotni obliki preko interneta omogočili vsem pokrajinskim društvom.
Veliko naših članov živi v domovih za ostarele občane ali pa so zaradi starosti in težke gibalne oviranosti večinoma doma ali celo priklenjeni na posteljo. Za njih je obisk kot sončni žarek, ki jih ogreje v njihovem enoličnem življenju. E-mail

Damjan Hivnik - predsednik DP KoroškeDAMJAN HOVNIK - predsednik Društva paraplegikov Koroške in koordinator posebnih socialnih programov na področju prebivanja in prilagajanja okolja in sistemizaciji delovnih mest.
Cilj vsakega paraplegika ali tetraplegika je po končani medicinski rehabilitaciji, vrnitev v svoje domače okolje in vrnitev na delovno mesto. Že vrnitev v domače okolje (grajeno in bivalno), največkrat otežujejo arhitekturne ovire, še težja pa je zaradi specifičnosti poškodbe, vrnitev na staro delovno mesto. Zato je sanacija arhitekturnih ovir, tako v grajenem in bivalnem okolju, kot na delovnem mestu, za prizadetega primarnega pomena. Že vrsto let jih uspešno in strokovno v obliki klančin, dvižnih ploščadi in stopniščnih vspenjalcev, pomaga reševati uslužbenec Zveze univ. dip. ing. arh. Matjaž Planinc. E-mail


NADZORNI ODBOR
Ivana Gornik - predsednica Nadzornega odboraIVANA GORNIK  - Nadzorni odbor je organ Skupščine ZPS, ki spremlja in nadzoruje delovanje Zveze. NO in njegovi člani po 47. in 48. členu Statuta Zveze paraplegikov Slovenije in v skladu s pravilnikom opravlja dela in naloge:
- nadzoruje in spremlja izvajanje Statuta in drugih aktov ZPS;
- nadzoruje in spremlja finančno-materialno poslovanje ZPS;
- nadzoruje in spremlja delo članov in funkcionarjev ZPS;
- nadzoruje in spremlja delo organov ZPS;
- nadzoruje in spremlja izvajanje sklepov organov ZPS;
- nadzoruje in spremlja uresničevanje in varstvo pravic ter interese članov;
- nadzoruje in spremlja obveščanje članov;
- nadzoruje in spremlja izvajanje programov ZPS;
- opozarja in zahteva odpravo morebitnih ugotovljenih nepravilnosti;
- spremlja odpravo morebitnih ugotovljenih nepravilnosti.
Nadzorno odbor vodi Ivana Gornik iz DP Koroške.
 E-mail

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Bojan Lukežič - predsednik Disciplinske komisijeBOJAN LUKEŽIČ - Disciplinska komisija razrešuje:
- spore med organi Zveze paraplegikov Slovenije;
- spore iz medsebojnih razmerij Zveze in člani;
- spore med člani Zveze;
- spore iz medsebojnih razmerij, ki jih paraplegiki urejajo v ZPS s sklepi Skupščine Zveze in drugih organov;
- odloča o kršitvah dolžnosti, ki izhajajo iz Statuta, splošnih aktov, sklepov in pogodbe o ustanovitvi ZPS;
- odloča o škodi, ki je povzročena in o dejstvih, ki rušijo ugled ZPS, rušijo dobre odnose med člani ZPS in člani pokrajinskih društev;
- odloča o kršitvah pogodbenih in delovnih obveznosti delavcev ZPS.
Disciplinsko razsodišče je pri opravljanju funkcije razsojanja neodvisno in razsoja po Ustavi, Zakonu, Statutu, drugih splošnih aktih in sklepih ZPS ter v skladu z lastno vestjo in moralo. Disciplinsko komisijo vodi Bojan Lukežič iz DP ljubljanske pokrajine. E-mail 

STATUTARNA KOMISIJA
Barbara Slaček - predsednica Statutarne komisijeBARBARA SLAČEK - Statutarno komisijo izvoli Skupščina kot način organizacije dela na predlog članic ZPS. Člani komisije so izmed rednih članov izvoljeni za mandatno dobo štirih let, po poteku le-te so lahko ponovno izvoljeni. Za svoje delo je Statutarna komisija odgovorna Skupščini. Statutarno komisijo sestavljajo trije člani. Predsednik postane tisti član Statutarne komisije, ki prejme najvišje število glasov.
Statutarna komisija je zadolžena za tolmačenje statuta, prilagajanje vseh aktov  ZPS z veljavno zakonodajo in medsebojno skladnost aktov ZPS. Statutarna komisija lahko odloča, če sta prisotna vsaj dva člana, odločitve pa sprejema z večino prisotnih članov. Statutarno komisijo vodi Barbara Slaček iz DP Podravja
E-mail